මසාජ් ෆුල් සර්විස් සදහා පැමිණෙන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


HI GENTLEMEN ❤️:-

ආයතනයේ අයිතිකරු මගින් දුරකථනය අමතන බව කරුනාවෙන් සලකන්න !!

මසාජ් ෆුල් සර්විස් සදා පැමිණෙන්න

විශ්වාසවන්ත තැනක්

📞0770877502


🎈ONE HOUR - 6000/= 🏘️
🎈TWO HOUR - 11000/= 🏘️
🎈 FULL NIGHT - 30000/=
🎈Super hot girls❤️
🎊️100% real poto 🎈🎈
🎊️Friendly service 💏
🎊️ Girl friend service 💏
🎊️Annal liking Ok😋
🎊️Body liking Ok😋
🎊️ Lip kiss Ok😘
🎊️Boob suck Ok😋
🎊️ Ful sex one time 💏
🎊️ anal 👍
🎊️VISIT OK 🆗

🎈EXTRA SPECIAL SERVICES

📞0770877502
Location :- Moratuwa ratmalana galkissa dahiwala katubadda wallawatta kollupitiya bambalapitiya kolaba