🥵🍑 මම THARU තාම 25 මගෙන් FUN එකක් අරගෙන බලන්න ආසහිතෙයි 🍑🥵

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🌸 මම Tharu

🌸 වයස 25

🌸 කටුනායක අවට හමු විමට පුලුවන්

📱 මගේ දුරකථන අංකය 0720864624

🍑 මගේත් එක්ක ෆන් එකක් අරගෙන නැහැ ? හවු සැඩ් අරන් බලන්න ආස හිතෙයි.. 😏 මම ගොඩක් මිත්‍රසිලි කෙලෙක් තාම අලුත් ඔයාලත් ආසනම් එන්න මාත් එක්ක ෆන් එකක් ගන්න, උපරිම ආස්වාදයක් ලාබාදේනවා...
🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵

✔️ VISIT OK
✔️ SUCK OK
✔️ BOOB SUCK OK
✔️ PUSSY SUCK OK
✔️ 69 OK
✔️ ANY POSITION OK
✔️ SHOWER OK TOGETHER
✔️ GIRLFRIEND EXPERIENCE OK
✔️ ANAL OK

🍑 FULL SERVICE

🕧1 HOUR 1 TIME RS 6500/=
🕧2 HOUR 2 TIME RS 8500/=
🕧FULL NIGHT RS 20000/=
👍( UNLIMITED FUN )
( With Condom)

📱PHONE ANSWER BY THARU
📱0720864624