🛟බොඩි ට්‍රිට්ම්න්ට් 1500
🛟96/2 අත්තනගල්ල පාර,නිට්ටබුව
☎️0760919824
✨හෙඩ් මසාජ්
✨සොල්ඩ මසාජ්
✨ෆුට් මසාජ්
✨ෆුල් බොඩි මසාජ් .
❤️‍🔥Rs.1500
❤️96/2අත්තනගල්ල පාර,නිට්ටබුව ☎️0760919824


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.