6000/= බම්බලපිටිය PRIVATE APARTMENT ( AC ROOMS)

Super Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


හායි, බම්බලපිටියෙ,මගේ 🅟🅡🅘🅥🅔🅣🅔 🅐🅟🅟🅐🅡🅣🅜🅔🅝🅣 එකට එන්න නිදහසේ ඉන්න.
💝IM TINA
💝23 YEARS OLD.
💯 THIS IS MY REAL PICTURE

👙FULL SERVICE RS 6000/=👙1 shot 1 HOUR

PRIVATE APARTMENT
🚩 BAMBALAPITIYA 🚩
=================
🚫No A.N.A.L 🚫
🚫NO LIP KISS🚫
=================
🔥My Conditions 🔥👇🏼
🌷WitH Condm Suck🍌
🌷B.oobs S.uck Ok 🦢
🌷69 Position ok 6️⃣9️⃣
🌷Li.cking ok 😋💦👅
🌷Any Position😍❤️💃
⭕ PRIVATE APARTMENT
==================================

😎VIP customers only
🏯 A.C. PRIVATE APARTMENT
🚘Hidden parking & sefty place
🌷ඉතා සුහදශීලීව උපරිම තෘප්තිමත් සේවයක් ලබාගැනීමට අදම පැමිනෙන්න❤️💯🌹
📲0773171268