පෞද්ගලික

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


පාලුවෙන් තනිකමින් නැතහොත් විවාහයෙන් වෙන් වී සිටින gris කෙනෙකු හදුනා ගැනිමට කැමති.බයක් සැකයක් නැතිව අමතන්න 100/100 පෞපෞද්ගලිකත්වය රකිමි.එලෙස සම්බන්ධ වන gris සදහා මුදල් වලින් ද උපකර කරමි