පැලවත්ත බත්තරමුල්ල තලවතුගොඩ ඇති එකම Luxury spa එක

Normal Ad

 

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ලස්සනම කෙල්ලො 6 දෙනෙක්ම අද ඉන්නවා

පැලවත්ත ,බත්තරමුල්ල තලවතුගොඩ ඇති එකම Luxury spa eka

2 IN 1
එකවර දෙන්නෙක් වුනත් ලබාගත හැක

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්.

වරක් පැමිණ බලන්න
703905824

බත්තරමුල්ල අලුත්ම අලුත් ළමයි ටිකක් 20 /30

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING HAPPY ENDING RELAXING
MY REAL PHOTO ATTACHED
HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE
BODY TO BODY MASSAGE

HAPPY ENDING
FEELING
RELAXING
B 2 B MASSAGE

බත්තර මුල්ල සිංගර් එක අසල

Orchid spa

AC, HOT WATER WITH VIP ROOM
100% SAFE AND CLEAN SPA

බොරු කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න!!