පාදුක්ක හොමාගම ගොඩගම මාකුබුර මීපේ Full Service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


100% genuine full service 😍🙈

Please call genuine coustemers only

Hi gentlemens ❤️
My name is madu
I do 100% genuine full service
My age is 36 i am looking young hot girl

My service location

❤️Homagama
❤️Godagama
❤️Padukka
❤️Makubura
❤️Meepe

My service details

1shot 5500/=

2shot 8000/=

🥰No
🥰No lip kiss
🥰I give you 100% gf experience
🥰Full friendly service

🥵කොන්ඩම් දාලා සක් කරනවා කිසිම හදිස්සියක් නැතුව

100% ඔබට හොදම සේවාවක් මම ලබාදෙනවා

Please call me genuine coustemers only

කරැනාකර genuine coustemers පමනක් කතා කරන්න

0724000389