පාදුක්ක/හෝමාගම/හොරන/හංවැල්ල

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤Hi chathu
❤30 years old
❤This my real photo
❤My location👍හෝමාගම👍 පාදුක්ක👍 ගොඩගම👍 හංවැල්ල👍 පහත්ගම👍 හොරන👍 මොරගහහේන👍 මීපේ👍 කැස්බෑව
❤1 shot 5000/=with room (1 hour )
❤2 shots 7500/=with room (2 hours )
❤Full night 13000/=with room
❤Good service
❤Good filing
❤Sucking ok
❤Body kissing ok
❤Clean and frindly service
❤No anel and lips kiss
❤Hotel place
❤Parking avilebel
❤Call now avilebel
❤0771970288