නිට්ට්ඹුව full sarvice 4500/= with hotel room

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


.

මම හිමලි,
වයස 40,
නිට්ටඹුව
Today specel sirvice
*suck without condam*

Full service
# Any position ok
#Boob suck ok
#Lip kiss ok
#Liking ok
#Suck without condam ok
#69 position ok
#Doghy stayil ok
#Drink or smork ok

No anal
No visit
No full night


4500/= 1 hour 1 shot with room charjes.
6500/= 2 hour 2 shot with room charjes.

Safe very clean privet hotel room.

ඔයාට කැමති විදිහට සතුටු වෙන්න වරක් පැමිණ බලන්න.

අවුරුදු 23 ට අඩු අය සදහා සේවාව ලබා නොදේ.

ජෙනුයින් කස්ටමර් පමනක් කතා කරන්න.

අමතන්න, 0702077467