දිර්ඝ කාලීන මිතුදමක් සදහ කැමති girl කෙනෙක් ඉන්නවනමි මට කතා කරන්න

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


දිර්ඝ කාලීන මිතුදමක් සදහ කැමති girl කෙනෙක් ඉන්නවනමි මට කතා කරන්න …සැප දුක හැම එකක්ම බෙදාගෙන ඉන්න පුලුවන් කෙනෙක් තමයි හොයන්නෙ… අක්කා කෙනෙක් උනන් කමක් නෑ හැබැයි මම දුප්පත් සල්ලි බලාගෙන කතා කරන්න එපා මාගාව දෙන්න සල්ලි නෑ.. අවංක අය විතරක් මට call හරි whatsapp මැසේජ් එකක් දාන්න☺️