දැක්කම අාස හිතෙන රුවකින් මා ඔබ ඉදිරියට..

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


HI....
I AM THARINDI

දැක්කම අාස හිතෙන රුවකින් මා ඔබ ඉදිරියට..
🔥AGE 29 YEARS
🔥VERY BEAUTIFUL GIRL
🔥WHITE SKIN
🔥BEAUTIFUL BOOBS
🔥VERY CLEAN
🔥SEXY FIGURE

🔥LIPSKISS OK
🔥BOOBS SUCK OK
🔥SUCK OK
🔥69 POSITION OK
🔥DOGY STYLE OK
🔥ALL POSITIONS OK

NO ANAL🚫

🔥ONE HOUR 1 SHOT WITH ROOM
RS. 6000/=
🔥FULLNIGHT UNLIMITED SHOTS WIT ROOM
RS. 20000/=

අනුරාධපුර, තඹුත්තේගම

0761280844