චූටි කෙල්ල Ⓦⓘⓣⓗ ⓕⓐⓒⓔ 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄

Super Ad

 
| Service Verified

✅ 100% GUARANTEED SERVICE. IF THIS SERVICE IS NOT RECEIVED, MONEY BACK GUARANTEED ✅ සේවාව සහතික කර ඇත. මෙම සේවාව නෙලැබුණහොත්, මුදල් ආපසු ගෙවීම සහතික කෙරේ

lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hy ✋🏻
im RUHI 22 years old
Slim girl 👧

Im do Cam fun Service for i have no money for lerning 😒
No full service Dont ask meet

Im Charm Pretty girl 😍
💯 genuine customer service

🎥🟨My video packages😍
🟥 5 minutes Rs 1500 (mask ) ✅
🟥10 minutes Rs 2500 With Face ✅
🟥15 minutes Rs 3500 With Face ✅
🟥20 minutes Rs 4000 With Face✅
🟥30 minutes Rs 5000 With Face✅
🟥50 minutes Rs 8000 With Face✅

🟨Bathing Show
🟥15 minutes Dancing With face 5000✅

🟨Roll play
⚪mom 👩‍🦰
⚪Aunty 👩‍🦱
⚪Girlfriend 👩‍❤️‍👨
⚪office Girl 🙋‍♀️
☘️15 minit 4000 ⏰
🌹Video verification: 500 💰

👉Voice verification free
👉Video verification Rs 500.00


⛔NO photo sharing ❌
🏷🏷𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 𝕠𝕟𝕝𝕪
👉
🏷Payments method on Bank 💵💵
geniuine customers only plz !
❌බොරුවට Call අරන් කරදර කරන්න එපා.