ගොයම්බොක්ක තංගල්ල B2B 2IN1 HAPPY ENDING FEELING FULL BODY MASSAGE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අද එක බිලට එකවර තරුණියන් දෙදෙනෙක් වුවද ලබාගත හැකිය.

Even two young girls can be obtained at the same time.

WELCOME TO LOCAL AND FOREIGN GENUINE CUSTOMER

20 TO 25 BEAUTIFUL YOUNG TEENAGE GIRLS SELECTION

HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELING

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

REAL PHOTO ATTACHED

HAPPY RELAXING BEST SERVICE
FOR LOCALS HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE RS 1500/-

FOR FOREIGNERS HAPPY ENDING FEELING FULL BODY MASSAGE 20 USD

BODY 2 BODY MASSAGE
2 IN 1 FOUR HAND MASSAGE
HAPPY ENDING
FEELING MASSAGE
FULL BODY MASSAGE
HEAD MASSAGE
FOOT MASSAGE
LOTION OR OIL MASSAGE

CLEAN AND SAFE SPA
HIDDEN CAR PARKING

🔅 AGES 20 TO 27 THERAPISTS FOR TREATMENTS

🔅 ROOM WITH ATTACHED BATHROOM

🔅 GOVERNMENT REGISTERED

👉 ENTRANCE RS.1500/=

📞 CONTACT US FOR MORE DETAILS AND APPOINTMENTS.

Tel - 0761778108
OPEN EVERYDAY

HAPPY ENDING - FEELING - RELAXING

Goyambokka පැල තවාන අසල

මැසේජ් කිරීමෙන් වළකින්න. සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් කතා කරන්න.