ගැහැනු අය පමණක් මා අමතන්න විස්වාසනීය කිසිදා නොවිදි සේවාවක් ඔබට ලබාගැනීමට හැකිය..👌

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ගැහැනු අය පමණක් මා අමතන්න විස්වාසනීය කිසිදා නොවිදි සේවාවක් ඔබට ලබාගැනීමට හැකිය..👌
Location: Colombo,Matara,Galle,Gampaha,Hambanthota,Jaffna,Kegalle,Kurunegala,Matale,Moneragala,Ratnapura

Phone: 0724704712

ගැහැනු අය පමණක් මා අමතන්න
විස්වාසනීය කිසිදා නොවිදි සේවාවක් ඔබට ලබාගැනීමට හැකිය..👌

❤️ IM Living Matara i want contact Girls only i’m available for you

🔰Hello i am Nipun, 23years old

📍 i’m available today

** Call me now Using whatsapp 📞Contact number
Location-oll

🙏
Im a friendly and educated handsome boy
## 100% secret & full privacy Dont worry about that.##

** Get your chance and enjoy the beautiful life
--------------------------------------------------
❤️ තනිකමින් පාලුවෙන් හිටපු ඔයාට සතුටක් දීමට මා සූදනම්.
*• විශ්වාසය පුද්ගලිකත්වය මා 100% ආරක්ෂා කරමි.
මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කර ගන්න.

------------------------------------------------
❤️🌹 සැමියා විදේශ ගත හෝ දික්කසාද වැන්දඹු
❤️🌹විවාහක / අවිවාහක
🌹❤️වයස් සීමාවක් නැත
පිරිමි පහස විඳගන්න කැමති ඔබට ආරධනා
🌹# Dont miss chances
----------------------------------
I can provide you,
•°• Massage Service
•°• Hard Massage
•°• Full Service
•°• Hard Full Service
•°• Any feeling for ladies
------------------------------------------------
* Im very clean, boy
* very friendly, good-looking
* Boyfriend or husband experience
* Any kind of position, Ok
* Romantic Hard feeling
* Body kissing
* Lips kissing
* Hard kissing
* Boobs Sucking
* Body licking
* Licking
* All type Sucking
* Full Servis
* Full body massage
🌹 Special Licking Service for Virginity.

මේ ඕනිම සේවාවක් මගෙන් ඔයාට
ලබා ගන්න පුලුවන්. තවත් ප්‍රමාදවන්න එපා. තනිකමට නැවතුම.සතුටු වෙන්න එන්න. මා එක්ක එක් වරක් හමු වී වෙනස වනස වටහා ගන්න