කිරිබත්ගොඩ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ලෝ ටික

Normal Ad

 

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ලස්සනම කෙල්ලො 6 දෙනෙක්ම අද ඉන්නවා

මාශී 23 සදූ 22 හිරූ 19 නීශා 20
ඇත්තම PHOTO එක
සුපිරි MASSAGE එකක් ගන්න එන්න
KIRIBATHGODA / KADAWATHA

2 IN 1
එකවර දෙන්නෙක් වුනත් ලබාගත හැක

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්.

වරක් පැමිණ බලන්න
0702536797

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING HAPPY ENDING RELAXING
MY REAL PHOTO ATTACHED
HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE
BODY TO BODY MASSAGE

HAPPY ENDING
FEELING
RELAXING
B 2 B MASSAGE
ප්‍රධාන පාරෙන් ඇතුළත
ආරක්ෂිත වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් .

AC, HOT WATER WITH VIP ROOM
100% SAFE AND CLEAN SPA

බොරු කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න!!