කාන්‍තාවන් සදහා පමණයි

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️ හායි
❤️මම දසුන්25.චාමර 27 වයස වේ
❤️.සැමියා හැර ගිය සැමියා විදෙස් ගත ..සූරාන්‍තය අහිමි ඔබ වෙනුවෙන් සේවා සැපයේ.
❤️.ඔබගෙ පෘතිය වෙනුවෙන්..සේවා සැපයේ රහස්‍ය භාවය වේ. Ja-ela , jaela
❤️කදාන..ජා ඇල කඩවත රාගම විශේශයි සහ ඕනෑම නගරයකින් .
❤️.හමු විය හැක..දෙදෙනෙකූ සමග හෝ සේවා සැපයේ..කතා කරන්න විස්වාසවන්‍ත අය පමණක් කතා කරන්න.
.0764408058