කාන්තා ඔබට ස්පා රැකියා ඇබෑර්තු

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අනුරාධපුර පවත්වාගෙන යන ප්‍රසිද්ධ ආරක්ෂාකාරී SPA ආයතනයක් සදහා නවක තෙරපිවරියන් දැන් බඳවා ගනු ලැබේ.

ඔබත් අවු 18 ට වැඩි සුන්දර කාන්තාවක් නම් දැන්ම අමතන්න 0701183039

ආරක්ෂාව, රහස්‍යභාවය හා නිදහස 100%
මාසිකව දයිනිකව ඉහළ ආදායමක් ස්ථීරයි
දුර පළාත් වලින් විශේශ්‍යි

Full Time ලෙස හෝ Part Time ලෙස සේවය කළ හැකිය