කාන්තා ඔබට ඉහළ ආදායමක් සමගින් සුරක්ෂිත රැකියාවක්

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


✴️ SUWADHARANI SPA RATHNAPURA ✴️
NEWLY OPEN BRANCH IN RATHNAPURA

ප්‍රමුඛ පෙලේ සම්බාහන ආයතනයක් සදහා කාන්තාවන් ඉතා ඉක්මනින් බදවාගැනේ. ආකර්ශනීය වැටුප්.

මසකට රු 300,000 කට වඩා ආදයම් !

සුවදරණි ස්පා රත්නපුර

PART TIME හෝ FULL TIME ලෙස සේවය කළ හැකිය.

සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව හා කෑම බීම නවාතැන් නොමිලේ

වයස අවරුදු 18 ට වැඩි තරුණියන් දැන්ම අමතන්න

☎ 075 255 22 26

දයිනිකව ඉතා ඉහළ ආදායමක්
ඉතා සුරක්ෂිත රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි

දුර පළාත් වලින් විශේෂයි

දැන්ම අමතා දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න
ජීවිතය ජයගන්න අපත් සමග එක්වන්න

100% ආරක්ෂාව හා රහස්‍යභාවය

----------