විඩාබර ජීවිතයෙන් මිදී සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතේ විදින්න කාන්තාවන් සහ couples පමණක් අමතන්න.

Sex and massage

All are free... Only need happiness and friendly meetup...

Please whatsapp to 0707802626

Male profile
Height 5.6'
Well built body
English and sinhala spoken
Real photo attached
Age 30


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.