👩 (කාන්තාවන් සදහා පමනි)

😊 තරබාරුකමඅඩුකර සිහීන් සිරුරක් සදහා

✅ඇගපසග වර්දනය

✅පිටුපසවර්දනය සදහා (ඔලිව් ඔයිල් ) සහ දේෂීය තෙල් වර්ග වලින් ඔබට කැමති පරිදි මසාජ් කිරිම.

✅1500 සිට 10000 දක්වා කොලඹඅවට දුර පලාත් සලකා බැලේ.

නිවසට හො ඔබසිටින ස්ථානයට පැමිණ 0771475517 සියට සියක් විස්වසි


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න