කාන්තාවන් සදහා පමණයි. Only ladies

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️full body massage
❤️yoni massage
❤️squirting (lady mindset important)
❤️boob satisfaction
❤️pussy lick (more than 20min without break)
❤️full body lick
❤️slave boyfriend
❤️punishment sex (you can give punishment to me)
❤️special dotted condom fuck (best experience)
❤️very flexible as per your request
❤️100% guarantee for satisfaction
❤️can fuck multiple times

These are my expert service make you satisfaction 100%

💟Im very clean boy.🧏‍♂️

💟Very friendly good looking.❤

💟Boyfriend or Husband experience.😍

💟 B.D.S.M
💟ASS LICKING
💟LICK WITH ICE CREAM
💟 BUTT MASSAGE
💟 BODY TO BODY MASSAGE
💟 FOOT LICKING
💟Any kind of positions ok.

💟Romantic hard feelings.😘

💟Body kissing.💋
💟Lips kiss.💋

💟Hard kissing.💋

💟Boobs sucking.

💟Body Licking.

💟Licking.

💟All type sucking
💟Full service.

💟Massage 💆‍♀️