වයස 32වන මා.සමිප සම්බන්ධයකට.ගැහනු.ලමයකු.සොයමි

අවිස්සාවෙල්ල.අැහලියගොඩ.කිරිදිවැල.අවටින්.වඩාත්ම හොදයි.

රහස්්‍ය බව රැකිය.හැකි.වඩා පිරිසිදු.අය.පමනක්.අමතන්න.

සම්බන්ධ.රහස්.රැකිය.යුතුයි.

සැම.මුනගැසිමකටම.මුදල්.ගෙවිමක්.කරම්.

එක් අයකුට.පමනක.අවස්ථාව.හිමිය.

සියලුම විස්තර.0759673157whatsapp.විමසන්න

පුද්ගලිකත්වයට.මුල් තැන

0759673157


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.