කාන්තාවක් හෝ කපල් එකක් අදුර ගැනීමට කැමති

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi all ladies and couplesI am sameera, 32 years old boy
Are you broken 💔 or not satisfied with your hasban or BF, or are u single


තනිකඩ හෝ යුගදිවියේ සතුටක් නොමැති ඔබට, ඉතාම සුරක්ෂිත හා ආරක්ෂාව සහිත අසුරක්

හමුවීමේදී වියදම් දරමි

Don't warry book me
I will give me superb feeling

Well educated
Very clean
Very good higin
Very trusted 💝 💯

We all have very secret things don't warry

Call or WhatsApp
0768 775 766

Don't call boys, good luck 🤞


පිරිමි කථාකිරීමෙන් වලකින්න