මට අවු.35. මාහට වෙද්‍ය උපදෙස් මත හැගීම් ඇති කර ගැනිම./හිතේ බිය දුරුකර ගැනිම සදහා කාන්තාවක් සොයමි ‌පුල් සර්විස් ම අවශ්‍ය නැත අවශ්‍ය මුදල් ගෙවමි
0772985496


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න