කටුගස්තොට FULL SERVICE LIVE CAM

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


කටුගස්තොට ( I'm New )

FULL SERVICE
LIVE CAM

Call Me My Whatsapp 👉
📞 075 676 7766

🍑 Hi..Have a nice day
🍑 Im AMAA
🍑 24 years hot Sexy girl
🍑 White skin Slim figure 💛🤍
🍑 Hight 5.2 Breast 34'
🍑 100% Clean and Fresh
🍑 Today stay in KANDY area

🫵 FULL SERVICE CHARGES

👉 01 Hour 01 Shot
Rs. 5500/= ( with Room )

👉 01 and 1/2 hours 02 Shots
Rs. 7500/= (with Room )

👉 02 Hours 03 Shots
Rs. 15000/= ( with Room)

👉 Full Night For Rs. 18000/=
unlimited shots ( with Room )

🫵 MY CONDITIONS
👉 Bo.obs Suck OK
👉 Suck Ok
👉 Lip Kiss ok
👉 Likcing Ok
👉 Any Position Ok
👉 Anal Ok

🫵 CAM CHARGES

👉 Rs 1500/= 10 min With face
👉 Rs 2000/= 15 min With face
👉 Rs 2500/= 20 min With face

☎️ Contact me with whatsapp