ඕනම තැනක ඕනම විදියට දැන්විම් දාගන්න අපිට කථා කරන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


♥️ දැන්විම් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් පළකර ගැනීමට අපට කථා කරන්න.👌

🌹ඔබට අවශ්‍ය සියළුම වෙබ් අඩවි වල දැන්විම් පළ කල හැකි අතර පැකේජ ලෙස ලබාගන්නා විට විශේෂ මිල අඩුකිරිම් ලබාගත හැක.

🌹 ඡායාරූපය 0760871262 යන අංකයට
whtsapp කරන්න.

🌹අදාල දැන්වීම් ගාස්තුව 0760871262 යන
අංකයට EZCASH කර අදාල රිසිටිපත
whtsapp කිරිමෙන් ඔබගේ දැන්වීම්
පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් පළකර ගත
හැක.
🌹 EZCASH සහ BANK TRANSFER මගින් ගෙවිම් කළ හැක