📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🍑❤️ඔයා මාව අරගෙන නැද්ද.. එක පාරක් අරන් බලන්න ආස හිතෙයි...❤️🍑💅😛.

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Book Now!
😛.21 years old brown skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💥No full service
💥.no photo share
💥with out face only
💥.AUDIO verification free
💥.video verification Rs.200 pay It can be deducted from the package
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀100%✅(ඇඩ් එක verify කරලා තියෙන්නේ.සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ගැනීමට හැක.)

🥵එක පාරක් අරගෙනම බලන්න.💋ආයේත් ගන්න හිතේයි.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴.Bank payment only✅
🔻.Sampath Bank
🔻.commercial Bank only

💥My packages
❀.single package (girl 21 )
❀.couple package (girl ..21 and boy 24..)
➖➖➖➖➖➖➖➖


💠 SINGLE PACKAGE✅🔸

🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙

🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙

🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)

🔹 20 MIN - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)

🔹 min 30 - 5000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)
-----------------------------------------------
🤪 SPECIAL PACKGES❤️😛😛
------------------------------------
💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙

🔸 5 MIN 1000/=
🔸10 MIN 2000/=
🔸15 MIN 3000/=
🔸 20 MIN 5000/=
------------------------------------------------
------------------------------------------------
🥵juice come out fun special package 💋👅🍼

5min =1500
10min=2500
15min=3500

🥵ANAl SHOW 😛🍑🍑

5min =1000
10min =1600
15min 3000 (Anal 🍑show,B00Bs,PuSSy FINGERING )

🛑Send the package you want for easy identification

💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤‍👨
🍑10 minits 2500/=🍌
🍑15 minits 3500/=🍌
🍑20 minits 4500/=🍌
🍑30 minits 6000/=🍌

💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න.

( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි)


💥.whatsapp only 0774016543