ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට. මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට.
මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED

1.5 HOURS SHOTS 2 FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 4500/-

LIP KISS OK
BOOB'S SUCK OK
PUSSYCAT LIKING OK
ANY POSITION OK

NO NIGHT
NO VISIT
NO ANAL

HI DEAR GENTLEMAN'S
I AM SHALANI
AGE 34
THIS IS MY MY REAL PIC
GOOD HOTEL ROOM & VEHICLE PARKING AVAILABLE
JA-ELA ජාඇල EKALA ඒකල

0764771214

SUCK OK WITH CONDOM
LIP KISS OK
LICking OK ok
ANY POSITIONS OK
----------------------------------------------
1.05 HOURS 2 SHOTS RS 4500/= WITH COMFORTABLE HOTEL ROOM

SLIM BODY WITH WHITE SKIN
BEAUTIFUL BOOBS WITH RED NIPPLE'S
HOT AND TIGHT SWEET PUSSYCAT

🚫🚫 NO ANAL
🚫🚫 NO VISIT

හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙන නිසා ගාන අඩු කරන්න කියන්න එපා

මුදලට සීමා නොවු වින්දනයක්

ROMANTIC / LOVELY / FRIENDLY GIRL
ඔබට උපරිම සේවාවක් ලබා ගැණීමට මා හමුවන්න