මාසික 100,000/= දායමක් විශ්වාසවන්තව නිවසේ සිට ලබාගැනීමට කරුණාකර කාන්තාවන් පමණක් watsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.