❤😍🤩💐ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න😍💐❤23 years old,sexy figure😍❤🔥

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


වයස අවු:18ට වැඩි අය සදහා පමණක් මෙම සේවා වලoගු වේ.

🌼23 years old golden colour skin sexy girl real photo ✅💯
---------------------------------------------------------------

❌NO FULL SERVICE ❌

🔹i'm yenuli
🔹without face only
🔹Audio verification free
🔹Video verification rs.200 pay it can be deducted from the package
---------------------------------------------------------------

🔺(True details 100%✅ Verified Add)
🔺Bank payment only..

එක පාරක් අරගෙන බලන්න ආයිම ගන්න හිතෙයි😍
---------------------------------------------------------------

‌MY PACKAGE... (Single girl)

🔹5 MIN - 700/= BOOBS AND PUSSY SHOW 👙

🔹10 MIN - 1200/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING 👙

🔹15 MIN - 1700/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING, ANAL SHOW 👙

🔹20 MIN - 2300/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING, ANAL SHOW WITH DOGGY STYLE (full nude)
---------------------------------------------------------------

❇ SPECIAL PACKAGE

💠BRA PANTY CHANGING
🔹5 MIN - 1000/=
🔹10 MIN -2000/=
🔹15 MIN -3000/=
🔹20 MIN - 5000/=
---------------------------------------------------------------

❇FULL BODY PACKAGE

💠GOLDEN SHOWER (BATHING)

🔹10 MIN - 2500/=

🔹15 MIN - 3000/= with hot sound

🔹20 MIN - 4000/= hot feeling with hote sound

🔹30MIN - 6000/= hot feeling with hote sound
---------------------------------------------------------------

💠DANCING SHOW WITH HOT FEELINGS..

🔹5 MIN - 1000/=
🔹10 MIN - 2000/=
🔹15 MIN- 3000/=
---------------------------------------------------------------

💠BATHING AND DANCING SHOW

🔹5 MIN - 1500/=
🔹10MIN - 3000/=
🔹15 Min - 4500/=
🔹20 MIN- 5500/=
---------------------------------------------------------------

💠JUICE COMEOUT SPECIAL PACKAGE

🔹5 MIN - 1000/=
🔹10 MIN - 2000/=
🔹15 MIN - 3000/=
------------------------------------------------------------

💠 ROLL PLAY

🔹5 MIN - 1500/=
🔹10 MIN - 2500/=
🔹15 MIN - 3500/=
---------------------------------------------------------------

❇️SEND THE PACKAGE YOU WANT FOR EASY IDENTIFICATION ❇️

❌නිකරුනෙ කෝල් ගැනීමෙන් වළකින්න එම පුද්වලයින් බ්ලොක් කරනු ලැබේ ❌

WHATSAPP OK:-
0760945141

TELEGRAM OK:-
0727652601