ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Welcome 🙏

🍬 Real Live Cam Show 🍬

I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer

✅ 100% Verified.

➡️ Hi Gentlements 🖐️

☺ I"__ am dinu... 💚

This is 💯 My Reyal pic ✅

👉 24 years old 🍬
👉 beautiful and Hot Girl 💖

📌 Clear Camera 📷

මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷

💚 My packages 💚

1️⃣5minit 700/=bobbs and pussy show

2️⃣5 Mint 1000/=Full body show sound and fingering

3️⃣ 10 Minutes 1500/= Full body Boobs pussy Show

4️⃣10Minutes 2000/=Full body show fingering sound

5️⃣ 15 Minutes 3000/= Full Body and pussy fingering Show

6️⃣ 20 Minutes 4000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show fingering

7️⃣ 30 Minutes 5000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show

8️⃣ 35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sounds

9️⃣ 30 Minutes 5000/= Couple fuck

1️⃣0️⃣ 10 Minutes 1000/=
Voice sex fun

1️⃣1️⃣10 Minutes 2000/= Goleden Shower with fingering play

1️⃣2️⃣ 10 Minutes 2000/= Bra panty change
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⭕Video Verification 300
⭕ Audio Verifications Free

👉Whatapp Only 📱
👉No Full service ❌

No Photo Shere 🖐❌

🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉

🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉

Diposit 💰🏧

📍 Bank & Ez cash only 📍
••••••••••••••••••••••••••••••••
Thank you 🖐