ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Welcome 🙏

🍬 Real Live Cam Show 🍬

I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer

✅ 100% Verified.

➡️ Hi Gentlements 🖐️

☺ I"__ am dinu... 💚

This is 💯 My Reyal pic ✅

👉 24 years old 🍬
👉 beautiful and Hot Girl 💖

📌 Clear Camera 📷

මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷

💚 My packages 💚1️⃣5 Mint 1000/=Full body show sound and fingering


2️⃣10Minutes 2000/=Full body show fingering sound

3️⃣ 15 Minutes 3000/= Full Body and pussy fingering Show

4️⃣ 20 Minutes 4000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show fingering

5️⃣ 30 Minutes 5000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show

6️⃣35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sound


7️⃣ 10 Minutes 1500/=
Voice sex fun

8️⃣10 Minutes 2500/= Goleden Shower with fingering play

9️⃣ 10 Minutes 2500/= Bra panty change
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⭕Video Verification 300
⭕ Audio Verifications Free

👉Whatapp Only 📱
👉No Full service ❌

No Photo Shere 🖐❌

🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉

🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉

Diposit 💰🏧

📍 Bank & Ez cash only 📍
••••••••••••••••••••••••••••••••
Thank you 🖐