උපරිම ලිංගික සැපකට. Unmarried Girl

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


AGE 25 SUCKING - LIKING OK

රු 4000/- REAL UNMARRIED GIRL. කොලඹ තලවතුගොඩ එරීයා ෆුල් සර්විස් ඇත්තම ෆොටෝ එක

UNMARRIED GIRL
කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ
මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක

මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්...
වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර්

මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4000/-

වයස අවුරුදු 25 තාරු

0718777451
COLOMBO - TALAWATHUGODA

NO VISIT NO ANAL

REAL PHOTO ATTACHED
ඇත්තම ෆොටෝ එක

1 HOUR 2 SHOTS 4000/-
HOTEL ROOM RS 1500/-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOOB'S SUCK OK
PUSSY LIKING OK
SUCK OK WITH CONDOM
ANY POSITION OK

HIDDEN CAR PARKING
SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S
TIGHT AND SMALL PUSSYCAT
S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••