ඉතාලියේ වෙසෙන මා හට

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඉතාලියේ වෙසෙන මා හට පාලුව කාසිය හා ලිංගික ජිවිතය බෙදා ගැනිමට විවාහක කාන්තාවක් , ගර්භණිය කාන්තාවක් , දික්කසාද කාන්තාවක් , වයසක කාන්තාවක් හෝ ඔනෑම වයසක කෙනෙක් අමතන්න ....

00393514859470 - Whatsapp පමණයි...