රජයේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික ආයූර්වේද සත්කාර ආයතනයක, ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයකූ යටතේ පුහුණුව ලබමින් මසකට රු 75000/= ට වඩා ආදායමක් ලබාගැනීමට වයස අවුරුදු 19 ත් 35 ත් අතර කාන්තා ඔබට කදිම අවස්ථාවක්
අමතන්න 0784216007
මිනුවන්ගොඩ, කොටුගොඩ
Minuwangoda, Kotugoda


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න