අලුතෙන්ම ආපු ගර්ල්ස් ලා 3 දෙනෙක්ම අද ඉන්නවා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ෆුල් බොඩි මසාජ් | නොර්මල් මසාජ් | පනිශ්මන්ට්

Andiampalama / Minuwangoda / kattunayake / awariyawatta / Kovinna / Seeduwa / Jaela / Thulapittiya

SERVICES AVAILABLE

NORMAL TREATMENT
PUNISHMENT TREATMENT
HAPPY ENDING
FULL BODY MASSAGE
HEAD MASSAGE
RELAXING MASSAGE
FOOT MASSAGE
B2B

NO SEX

ENTRANCE Rs 1500/-

➡️ 0703377818

❎ NO FULL SERVICE

💟 SAFE AND CLEAN PLACE
💟 HIDDEN CAR PARKING
👍 PRIVATE PLACE

🚺 YOUNG AND CUTE FRIENDLY GIRLS
ONLY PLEASURE TO SERVE YOU VERY WELL