අලුතෙන්ම ආපු ගර්ල්ස්ලා 3 අද ඉන්නවා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ෆුල් බොඩි මසාජ් | නොර්මල් මසාජ් | පනිශ්මන්ට් | ෆුල් සෙර්විස්

Andiampalama Minuwangoda
Thiulapittiya
Kovinna
Awariyawatta
Seeduwa
Jaela
Negombo
Kochikade

SERVICES AVAILABLE

NORMAL TREATMENT
PUNISHMENT TREATMENT
HAPPY ENDING
FULL BODY MASSAGE
HEAD MASSAGE
RELAXING MASSAGE
FOOT MASSAGE
B2B

FULL SERVICE RS 6000/-
NORMAL MASSAGE RS 4000/-
PUNISHMENT SERVICE RS 5000/-

➡️ 0703377818

❎ NO FULL SERVICE

💟 SAFE AND CLEAN PLACE
💟 HIDDEN CAR PARKING
👍 PRIVATE PLACE

🚺 YOUNG AND CUTE FRIENDLY GIRLS
ONLY PLEASURE TO SERVE YOU VERY WELL