අයිමා SPA වාද්දුව කලුතර HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අයිමා ස්පා වාද්දුව

✴️ HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE
✡️ FEELING MASSAGE
*️⃣ Relaxing MASSAGE
✴️ FOOT MASSAGE
✡️ HEAD MASSAGE

🌟 NEWLY OPENED SPA IN
✨ KALUTARA WAADDUWA BANDARAGAMA WADIYAMANKADA 0761615208

🌻 WE HAVE YOUNG CUTE TEEN BEAUTIFUL GIRLS FOR YOUR SERVICE
👌 Age Between 20 to 35 years
💃 GIRLS SELECTION AVAILABLE

🌻 ඔබට ඉතා විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීම සදහා ඉතා ලස්සන තරුණ ගැහැණු ළමුන් රාශියක් සිටිනවා.

👌 වයස අවුරුදු 20 සිට 35 දක්වා
💃 ඔබට කැමති කෙනෙකු තෝරාගත හැකිය

👉 ENTRANCE FEE RS 1500/=
👉 CONTACT 0761615208
👌 CLEAN AND SAFE PLACE
👌 HIDDEN CAR PARKING