📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

අපි කපල් එකක් video fun ඕනේ නම් wahtsapp එන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අපි couple එකක් video fun ඕනේ නම් wahtsapp එන්න සුපිරි fun එකක් දෙනව වදයක් වෙන අය block කරනවා
අඩුම මුදල අපෙ විතරයි