අනුරාධපුර ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්න එකම SPA එක

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අනුරාධපුර ලස්සන කෙල්ලෝ ඉන්න එකම SPA එක

20 to 25 BEAUTIFUL YOUNG TEENAGE GIRLS SELECTION

HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELING

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

REAL PHOTO ATTACHED

HAPPY RELAXING BEST SERVICE
FULL BODY MASSAGE RS 1500/-

BODY 2 BODY MASSAGE
2 IN 1 FOUR HAND MASSAGE
HAPPY ENDING
FEELING MASSAGE
FULL BODY MASSAGE
HEAD MASSAGE
FOOT MASSAGE
LOTION OR OIL MASSAGE

ANURADAPURA අනුරාධපුර

CLEAN AND SAFE SPA
HIDDEN CAR PARKING

🔅 Ages 22, 23, 24, 27 therapists for treatments

🔅Room with ATTACHED BATHROOM

🔅Government Registered

👉 Entrance RS.1500/=

📞 CONTACT US FOR MORE DETAILS AND APPOINTMENTS.

Tel - 0767961899

ORCHID SPA ANURADHAPURA

මැසේජ් කිරීමෙන් වළකින්න. සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් කතා කරන්න