අන්ලිමිටඩ් ෆන් එකක් ගන්න ශෙනූ ළගට එන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


COLOMBO VIP Full Service 😍😍😍


🎀🎀 Im Shenu

🎀🎀 28 years old

🎀🎀this is my real pic dont ask more pictures

💖💖my condition

🎀🎀 Boobs ok✔

🎀🎀 with condom Suck ok 😋👅

🎀🎀 Lip Kiss Ok✔

🎀🎀 Licking OK 😋✔

🎀🎀 Any Position Ok✔


🎀🎀 Genuine Full Service


🎀🎀One Hour One Shot ...Unlimited Fun 6 000/- 👅💋🎀🎀 🚗 COLOMBO AREA 
pelawatta , Battaramulla🎀🎀A/C, NON A/C Hotel Room 100% Very Safe Place & Car Parking Available.

🎀🎀Welcome Genuine VVIP Best Customer...

🎀🎀Come and Enjoy With Unlimited Fun...
🎀🎀Today is My Special Service Package For Gentlemen.

🎀🎀This One is 100% Real business 

🎀🎀🎀VVIP Real Genuine Customer, Please call me.. Don’t Time Waste.