වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

𝙄'𝙈 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💜මම මල්කි 𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼💜𝘾𝘼𝙇𝙈 & 𝙍𝙀𝘼𝙇𝙇𝙔 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀. රිලැක්ස් වෙන්න නිදහස් තැනක්💜 💛 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙏𝙊 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙃𝘼𝙇𝙁 🧡 𝙃𝘼𝙋𝙋𝙔 𝙀𝙉𝘿𝙄𝙉𝙂 💛 𝙁𝙀𝙀𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙈𝘼𝙎𝙎𝘼𝙂𝙀 🤎 𝙏𝙊𝙐𝘾𝙃 𝙊𝙆 💝26 𝘼𝙂𝙀 🔥𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼 𝙆𝘼𝙉𝘿𝙔 🔴𝘼𝙘 𝙎𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙧𝙤𝙤𝙢 & 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙗𝙖𝙩𝙝𝙧𝙤𝙤𝙢 🔴𝙃𝙤𝙩 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 🔴𝙥𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 ♨️𝙃𝙄𝙂𝙃 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙏𝙔 & 𝙑𝙄𝙋 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀 𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙇𝙊𝘾𝘼𝙇 & 𝙁𝙊𝙍𝙄𝙉𝙂𝙉𝙀𝙍𝙎 NO FULL SERVICE ❌ NO SEX ❌ ☎️ 0715649209 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙮

Spa | 2 weeks ago
1K 390
lanka add

𝙀𝙉𝙅𝙊𝙔 𝙒𝙀𝙀𝙆𝙀𝙉𝘿🍆💦𝘽𝙏𝘽💛𝙏𝙊𝙐𝘾𝙃...

𝙄'𝙈 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💜මම මල්කි 𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼💜𝘾𝘼𝙇𝙈 & 𝙍𝙀𝘼𝙇𝙇𝙔 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀. රිලැක්ස් වෙන්න නිදහස් තැනක්💜 💛 𝘽...

Kandy මහනුවර

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0769720175 🥰Hello Gentleman 🥰Have a Nice Day🥰🥰 ...... 🔥 මම සිත්මි Sithmi ✨ 🔥 24 Years Old 👉 වෙන්නප්පුව ඉනනෙ 🔥This One is 100% My Real Picture Dont ask More Picture✔ 👉අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැ🔥No (ANY OTHER CHARGES)💯 🔥Full Service 🔥 6000 ONE SHOT (With Place) 🥰My Condition 👉Licking ok😜 👉 lip kis OK 💋 👉 69 posison ok✔️ 👉Doggye Style ok✔️ 👉 any posison ok✔️ 👉 Girl Friend Experience ok✔️ 👉 big boobs 🍅 👉 suck ok with condom👌 👉 (Enjoy with Safety with condom )💯 ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 👍💐🔥💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 🧡 REAL Photo Attached ❤️ HIDDEN CAR PARKING WhatsApp 0769720175 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Personal Ads | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

24 Supper Sexy Girl මාරවිල...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0769720175 🥰Hello Ge...

Maravila වෙන්නප්පුව

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 2000/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ HOTEL RD MOUNT LAVINIA ගල්කිස්ස GALKISSA ☎️ 0114277276 💜 ATTACHED BATHROOM WITH CLEAN ROOMS 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
3K 270
lanka add

GIRL FRIEND EXPERIENCE HAPP...

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අ...

Dehiwela-Mount Lavinia

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💚 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💙 𝐅𝐨𝐨𝐭 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💜 𝐎𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 ❤️ 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💛 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️ ලස්සනම ලස්සන Girls ලා දෙදෙනෙක් ගෙන් එකවර Full Body Massage එකක් දා ගන්න එන්න නුගගොඩ ට •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 👉 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 🟡 𝗡𝘂𝗴𝗲𝗴𝗼𝗱𝗮 🫴 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗥𝘀 𝟭5𝟬𝟬/= FOR 2 GIRLS 💥 Tip's Rs 1000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769471110 / 0771898809 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟣 There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up 🌈 ඔයාට කැමති Girl කෙනෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👉 ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500/= 🟢 You can choose girls for Rs. 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage ENTRANCE Rs 1500/= 🍁 Happy Ending Feeling Massage 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴 This special offer is from us only 🔴 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💚 ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 එකවර ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් ලබා ගත හැක ☎️ 0769471110 / 0771898809 🟡 Nugegoda 🫴 ENTRANCE Rs 1500/= 🫴 FOR GIRL RS 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spa Nugegoda massages Nugegoda full body massage Nugegoda නුගේගොඩ

Spa | 2 weeks ago
3K 180
lanka add

RS 1500 HAPPY ENDING FULL B...

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥...

NUGEGODA නුගේගොඩ

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් මීගමුව බ්‍රවුන්ස් බීච් ඒත්තුකාල FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADALI 29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM LIP KISS OK 0710202413 NEGOMBO BROWN'S BEACH ETHTHUKALA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
3K 120
lanka add

රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක්...

Negombo BROWN'S BEACH ETHTH...

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 -----------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
----------------------------------------------------------- 
📍Ekal 
☎️0763415848 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
1K 150
lanka add

ekala full body massage

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

...

Ekala Ja-ela

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/ 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

 • 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/= -------------------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
-----------------------------------------------------------
 📍Gampaha kaudangaha handiya 
☎️ 0771413696 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------

💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
2K 120
lanka add

Gampaha full body massage

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/ 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

 • 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️...

Gampaha

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 Full 6000 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

 FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
---------------------------------------------------------- -
❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️ 💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
 ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500 Full 6000 -------------------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
-------------------------------------------------------- ---
📍Seeduwa 📍
☎️ 0769792617 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Full Service | 2 weeks ago
2K 0
lanka add

Seeduwata behepu aluthma ch...

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 Full 6000 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S O...

Seeduwa

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1200/=
 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

 FULL BODY MASSAGE
 💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
 ---------------------------------------------------------- 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️ 💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
 -----------------------------------------------------------
 ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1200/- -------------------------------------------------------
 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
 💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
 💗 HIDDEN CAR PARKING
 ------------------------------------------------------- 
 📍Ganemulla 📍
☎️ 0777428763 Only Direct Call No WhatsApp
 -----------------------------------------------------------
 💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
 💝💖 FEELING MASSAGE
 💝💖 FULL BODY MASSAGE
 💝💖 HAPPY ENDING
 💝💖 2 IN 1 MASSAGE
 💝💖 HEAD MASSAGE
 💝💖 FOOT MASSAGE
 💝💖 RELAXING MASSAGE
 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
1K 120
lanka add

New girls silection full bo...

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1200/=
 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 H...

Ganemulla

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

 FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
---------------------------------------------------------- -
❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️ 💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
 ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500 -------------------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
-------------------------------------------------------- ---
📍minuwangoda 📍
☎️ 0778444330 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
2K 90
lanka add

20 kellekgen feeling massag...

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 H...

Minuwangoda

ඔයාගේ කැමැත්තට ලස්සන කෙල්ලෙක් තෝරාගන්න Full body massage Rathmalana spa Hello gentliment Full body massage One hour entrnce 1500 call me 0772924645 New yang beautyfull girls Selecine aviable Genuien castomer Welcome rathmalana Hidden parking available

Spa | 2 weeks ago
1K 30
lanka add

FULL BODY MASSAGE RATMALANA

ඔයාගේ කැමැත්තට ලස්සන කෙල්ලෙක් තෝරාගන්න Full body massage Rathmalana spa Hello gentliment Fu...

Rathmalana | රත්මලාන

Spa සන්කල්පයෙන් මිදී තෙල් සම්භාහනයක් හා වාෂ්ප ස්වෙද සත්කරයකින් සුවය ලබමු!!!!!!! එන්න සුවදාර අයුරුවෙදයට හොරන ( තෙල් ස්ම්භාහනය හා ස්ටිම්බාත් එක රු :4500ක් පමණි අදම කතාකරන්න 0717171113 ට කලය වෙන් කරවා ගන්න ) [පිරිම් අයට -පිරිම් තෙර්පි වරයෙකු ව්සින්ද පමණක් සෙවාව ලබා දෙනු ලබයි අමතන්න් 071 717 1113

Spa | 2 weeks ago
980 30
lanka add

STEAM BATH OIL MASSAGE Rs 4...

Spa සන්කල්පයෙන් මිදී තෙල් සම්භාහනයක් හා වාෂ්ප ස්වෙද සත්කරයකින් සුවය ලබමු!!!!!!! එන්න සුවදාර අ...

HORANA හොරණ

සර් මම වසර 10ක පලපුරුද්දක් ඇති තෙරපිවරියෙකි. ඇගට දැනෙන ඔනෑම ආකාරයේ මසාජ් එකක් ගැනීමා දැන්ම මා හමුවන්න මගේ නම අනුශි ඉන්නේ දෙහිවල සර් ෆුල් බොඩ් මසාඡ් කරනවා ෆුල් සෙර්විස් කරනවා බොඩි ටු බොඩි මසාජ් කරනවා නූර් මාසාජ් කරනවා මාසාජ් එකක් රු4000/- ( පැය 1ක් ) ෆුල් සෙර්විස් රුම් එකත් එක්ක රු5000/- උදේ 9 සිට රාත්‍රි 7 දක්වා ඉන්නවා සර් දෙහිවල කතාකරන්න 0710528242 SAFE & CLEAN HOTEL ROOM SAFE PARKING ***************************************** Sir I am a therapist with 10 years of experience. Come see me now for any kind of massage you feel like My name is Anushi From Dehiwala sir Full body massage Full service Body to body massage Noor massage Normal massage Rs.4000/- (1 hour) Full service with room Rs.5000/- Available from 9 am to 7 pm Dehiwala Call 0776186251 , 0710528242 SAFE & CLEAN HOTEL ROOM SAFE PARKING

Full Service | 2 weeks ago
3K 120
lanka add

ANUSHI DEHIWALA FULL SERVIC...

සර් මම වසර 10ක පලපුරුද්දක් ඇති තෙරපිවරියෙකි. ඇගට දැනෙන ඔනෑම ආකාරයේ මසාජ් එකක් ගැනීමා දැන්ම මා හමුවන්...

Dehiwela-Mount Lavinia

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPPY ENDING FEELING RELAXING ENTRANCE RS 2000/- නිෂු 0743145807 WE ARE OPEN 9AM TO 10 PM EVERYDAY මහනුවර පිළිමතලාව KANDY PILIMATALAWA CLEAN AND SAFE SPA CENTER IN THE CITY HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
1K 0
lanka add

SUCK OK NISHU REAL PHOTO AT...

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPP...

KANDY PILIMATHALAWA

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️හායි මම මාලී♥️ ♥️මට වයස(38)♥️ ♥️මම මේ ෆොටෝ එකෙ ඉන්නෙ කෝල් එකක් දීලා එන්න සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න♥️ ♥️මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ 🚘වහාන පාකීන් පහසුකම් ඇත🚘 🚫විසිට් නැත🚫 🚫නයිට් නැත🚫 🚫ඇනල් නැත🚫 🌳ආරක්ෂාකාරී නිස්ශලංක පරිසරයකි🌳 💢0710582060💢

Full Service | 2 weeks ago
1K 120
lanka add

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ...

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️...

Kaduwela