වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

මම දේශාන් , වයස 23යි(Young male therapist)විසින් සේවාව සපයයි!!!) ➪ Fυʅʅ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Eɾσƚιƈ Fҽҽʅιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαɾԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Sσϝƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Bσԃყ Tσ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Fσσƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hҽαԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Rҽʅαxιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Aყυɾʋҽԃιƈ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαρρყ Eɳԃιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗙𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗖𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 👉වසර 3 ක් අත්දැකීම් ඇත. 👉ශ්‍රීලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිනීමට හැක.( 𝙷𝙾𝙼𝙴 𝙰𝙽𝙳 𝙷𝙾𝚃𝙴𝙻 𝚅𝙸𝚂𝙸𝚃) 👉වෙන අය වගේ ආතල් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැ , මම ඇගට දැනෙන්න ඕනෑම කෙනෙක්ට හොද මසාජ්( Genuine massage) එකක් දෙනවා ඉන්පසු costermer ට අවශය ආකාරයට Happy Ending එකකුත් ලබා දෙනවා. 👉💆💆‍♂️එක පාරක් treatment එකක් ගත්තොත් දෙපාරක් ගන්නවා ශුවර්😁👍 📋𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐚𝐧 𝐚𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐰! ★Well trained and Quality 💯𝘔𝘈𝘚𝘚𝘈𝘎𝘌 𝘔𝘈𝘓𝘌 𝘠𝘖𝘜𝘕𝘎 𝘛𝘏𝘌𝘙𝘈𝘗𝘐𝘚𝘛💯 Call = 0753158161 ☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰ I am Deshan, 23 years old (Young male therapist) providing the service!!! ➪ Fυʅʅ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Eɾσƚιƈ Fҽҽʅιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαɾԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Sσϝƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Bσԃყ Tσ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Fσσƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hҽαԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Rҽʅαxιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Aყυɾʋҽԃιƈ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαρρყ Eɳԃιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗙𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗖𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 👉3 years of experience. 👉You can visit anywhere in Sri Lanka. 👉 I don't expect fun like others, I give a good massage (genuine massage) to anyone who feels the body and then I also give a happy ending as required by the costermer. 👉💆💆‍♂️ If you get a treatment once, you will definitely get it twice 📋💐 ★ Well trained and quality 💯𝘔𝘈𝘚𝘚𝘈𝘎𝘌 𝘔𝘈𝘓𝘌 𝘠𝘖𝘜𝘕𝘎 𝘛𝘏𝘌𝘙𝘈𝘗𝘐𝘚𝘛💯 Call = 0753158161 ☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰☰ நான் தேஷான், 23 வயது (இளம் ஆண் சிகிச்சையாளர்) சேவையை வழங்குகிறேன்!!! ➪ Fυʅʅ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Eɾσƚιƈ Fҽҽʅιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαɾԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Sσϝƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Bσԃყ Tσ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Fσσƚ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hҽαԃ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Rҽʅαxιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Aყυɾʋҽԃιƈ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Hαρρყ Eɳԃιɳɠ Mαʂʂαɠҽ✨ ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗙𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 ❤️‍🔥𝗠𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗼 𝗖𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲❤️‍🔥 3 வருட அனுபவம். 👉இலங்கையில் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். 👉நான் மற்றவர்களைப் போல வேடிக்கையை எதிர்பார்க்கவில்லை, உடலை உணரும் அனைவருக்கும் நல்ல மசாஜ் (உண்மையான மசாஜ்) தருகிறேன், அதன் பிறகு காஸ்டெர்மருக்குத் தேவையான மகிழ்ச்சியான முடிவையும் தருகிறேன். 👉💆💆‍♂️ நீங்கள் ஒரு முறை சிகிச்சை பெற்றால், நிச்சயமாக இரண்டு முறை சிகிச்சை கிடைக்கும் 📋💐 ★ நன்கு பயிற்சி மற்றும் தரம் 💯𝘔𝘈𝘚𝘚𝘈𝘎𝘌 𝘔𝘈𝘓𝘌 𝘠𝘖𝘜𝘕𝘎 𝘛🏻 அழையுங்கள் = 0753158161

Boys | 2 weeks ago
1K 2K
lanka add

කාන්තා,පිරිමි,කපල් මසාජ් සේ...

මම දේශාන් , වයස 23යි(Young male therapist)විසින් සේවාව සපයයි!!!) ➪ Fυʅʅ Bσԃყ Mαʂʂαɠҽ✨ ➪ Eɾσƚιƈ...

Colombo,Dehiwela-Mount Lavi...

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල අවුරුදු 20යි තාම Half face 🫦🫦🫦🫦🧖‍♀️ 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 📲 0765608523 💗 𝙄’𝙢 Sasha 💗 20 years old cute girl 😘 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖 (𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒) 💗Beautiful girl with wite skin & Big boobs. 💗Beautiful & Slim Girl 💗 ❤️ Norml package ❤ 💗 10 min Rs.1,000/=❤️🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 💗 15 min Rs.1,500/=❤️🙈 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 💗 20 min Rs. 2,000/=❤️🙈 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 💗😘 30 min Rs 3000/= 💋 Super session 💋 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 📌️ 5 min. 1500/= 📌️ 10 min. 3000/= 📌️ 15 min. 4000/= 📌️ 20 min. 5000/= 🛀 Bath show 🚿 📌️ 10 minutes 2000/= 📌️ 15 minutes 3000/= 📌️ 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds ) 💃 Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings ❤️❤️ 📌️ 5 min. 1500/= 📌️ 10 min. 2500/= 📌️ 15 min. 3500/= 💋💋 feeling sounds , hard talks , juice come out session 💋💋 📌️5 min. 1000/= 📌️ 10 min. 1500/= 😘😘 Roll play with ට් ෆ් , pussy playing 😘😘 📌️ 5 min. 1000/= 📌️ 10 min. 1500/= 💗💗 Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun) 📌️05 min. 1000/= 📌️10 min. 2000/= 📌️15 min. 3000/= ❤️❤️ Voice fun❤️❤️ 📌️5 min. 500/= 📌️10 min. 1000/= 📌️ 15 min. 1500/= ⚤👉 Don't ask for full service 💰 Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash Only 💗 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - 0771229415💗 ☻ l'll give you nice & satisfied show. 🛑 බොරු Slip ( බොරු Receipt) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 weeks ago
3K 90
lanka add

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල...

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල අවුරුදු 20යි තාම Half face 🫦🫦🫦🫦🧖‍♀️ 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine...

REAL VIDEO ATTACHED

Girls & aunties only i'm Shehan Age 36 today at Negombo

Boys | 2 weeks ago
876 60
lanka add

Massage and happy ending tr...

Girls & aunties only i'm Shehan Age 36 today at Negombo

Negombo මීගමුව

•3 SOME OK •NIGHT OK •SHORT TIME OK අවු 19 ලස්සනම කෙල්ලෙක් එක්ක එකපාර ඇඟ හිරිවැටිලා යන්න ෆන් එකක් ගන්න දැන්ම එන්න. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 YEAR OLD GIRL ••••••••••••••••••••••••••••••••• OUR REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE PACKAGE WITH ROOM FULL SERVICE RS 6000 WITH ROOM FULL NIGHT RS 25000 WITH ROOM ••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK ANY POSITION OK ••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0718758704 CONTACT චතුරංග ••••••••••••••••••••••••••••••••• HANWELLA හංවැල්ල ••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••• PLEASE CALL GENUINE CUSTOMERS •••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
6K 210
lanka add

3 SOME FULL SERVICE AGE 19

•3 SOME OK •NIGHT OK •SHORT TIME OK අවු 19 ලස්සනම කෙල්ලෙක් එක්ක එකපාර ඇඟ හිරිවැටිලා යන්න ෆන් එක...

HANWELLA හංවැල්ල

AGE 27 NADI RS 5000 WITH ROOM SUCKING - LIKING OK WITH HOTEL ROOM RS 5000 FULL SERVICE කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් ගාන සර් පැයකට රු 5000/- WITH ROOM 0729254897 MATARA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 5000/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
3K 420
lanka add

AGE 27 RS 5000/- WITH ROOM

AGE 27 NADI RS 5000 WITH ROOM SUCKING - LIKING OK WITH HOTEL ROOM RS 5000 FULL SERVICE කොන්ඩ...

Matara මාතර

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years old 💑 Hi Gentelments 🌺 ❤ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 (💯Guaranteed ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 +94 077 8042545 ☎️ 𐂃𝙄’𝙢 Shenuki 💑 🧜🧜 𝑰’𝒎 22 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 💑 𝑰’𝒍𝒍 𝒅𝒐 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖(𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 )❤️‍🔥❤️‍🔥 Wite skin Big boobs Slim Girl 💑 01. Norml packages 🧚 🧚 10 min Rs.1,000/=💑🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🧚 15 min Rs.1,500/=💑🧜 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🧚 20 min Rs. 2,000/=💑🧜 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 🧚 30 min Rs 3000/= 02. Super session 💃💃 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 3000/= 💘 15 min. 4000/= 💘 20 min. 5000/= 03. Bath show 💘 10 minutes 2500/= 💘 15 minutes 3000/= 💘 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds )💃 04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings 💘 5 min. 2000/= 💘 10 min. 2500/= 💘 15 min. 3500/= 05. feeling sounds , hard talks , juice come out session🧚 💘 5 min. 1000/= 💘 10 min. 1500/= 06. Roll play with boos playing , pussy playing 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 2000/= 07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)💃 💘 05 min. 1000/= 💘 10 min. 2000/= 💘 15 min. 3000/= 08. Voice fun 💘 5 min. 700/= 💘 10 min. 1500/= 💘 15 min. 2000/= 😡😡 ⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌ 💘Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash ☎️ 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - + 94 077 8042545 ☎️ ☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌 ⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 weeks ago
2K 120
lanka add

❤️Live cam single and Lesby...

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years o...

International

❤️ My neme thanu ❤️ Iam 32 years old ❤️ One Hour one shot 5000/= ❤️ No lip ❤️ no anal ❤️ suk condam ❤️ likin ok Only call 0765235974

Full Service | 2 weeks ago
3K 300
lanka add

Full Service Galle ⭐ 5000

❤️ My neme thanu ❤️ Iam 32 years old ❤️ One Hour one shot 5000/= ❤️ No lip ❤️ no anal ❤️ suk co...

Galle ගාල්ල

WATTALA KIRIBATHGODA HIGH QULATI FULL SERVICE 👋 ❤️0762679255❤️ Sandu💃 25 years old.🥰 White skin & Slim body👩💜 100% real picture 📸 ❤️0762679255❤️ ✊му ¢ση∂ιтιση 👇 🖤Special girl friend experience OK ❶ Lipp kiss OK (Depend by Girls) ❷ Boobs Suck OK ❸ Sucking (WITH OR WITHOUT) OK ❹Any Position OK Blow Job (until/not)Cum(Depend by Girl) ❺ Bathing OK ❻ B TO B Massage OK (added 2,000/=) ➐ 69 Position OK ➑ Panishment Treatment OK ➒ Licking OK ➓ Full body Licking OK ➓❶ Couple to Couple or Single OK ❤️0762679255❤️ 👊му ρα¢кєgє ∂єтαιℓѕ👇 😍 One hour one shot with room 8000/= 😍 Two hour two shot with room 12000/= 😍 five hours unlimited shot (HALF NIGHT) with room 17000/= 😍 Ten hours unlimited shot (FULL NIGHT) with room 25000/=

Full Service | 2 weeks ago
5K 150
lanka add

KIRIBATHGODA WATTALA HIGH Q...

WATTALA KIRIBATHGODA HIGH QULATI FULL SERVICE 👋 ❤️0762679255❤️ Sandu💃 25 years old.🥰 White sk...

KIRIBATHGODA WATTALA

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full service 💥.no photo share 💥with out face only 💥.AUDIO verification free 💥.video verification Rs.200 pay It can be deducted from the package ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀100%✅(ඇඩ් එක verify කරලා තියෙන්නේ.සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ගැනීමට හැක.) 🥵එක පාරක් අරගෙනම බලන්න.💋ආයේත් ගන්න හිතේයි. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴.Bank payment only✅ 🔻.Boc Bank 🔻.commercial Bank only 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 💥My packages ❀.single package (girl ) ❀.couple package (girl ..21 and boy 24..) ➖➖➖➖➖➖➖➖ 💠 SINGLE PACKAGE (Half face add 2000/=) 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 20 MIN - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 min 30 - 5000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) ----------------------------------------------- 🤪 SPECIAL PACKGES ------------------------------------ 💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 5000/= ----------------------------------------------- 💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2500/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 6000/= (FULL SHOW) 🧼 --------------------------------------------- 💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= ------------------------------------------------ 💠 BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 3000/= 🔹15 Min 4500/= ♥️.20 Min 5500/= ------------------------------------------------ 🥵juice come out fun special package 💋👅 5min =1500 10min=2500 15min=3500 🥵ANAl SHOW 👅 5min =1000 10min =1600 15min 3000 (Anal show,B00Bs,PuSSy FINGERING ) 🛑Send the package you want for easy identification 💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 (ටික කාලයකට නවතා ඇත.) 💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. ( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි) 💥.whatsapp only 0713646910 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ thank you 🫣💋 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Live Cam | 2 weeks ago
3K 630
lanka add

🍑වෙනස් විදියේ සැපක් ගන්න ද...

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full ser...

GENUINE CAM SHOW

Hi.. 💏I'm Ruwanthi and hot girl 💏 My Age 28 💯Audio verification free🎧&Video verification Rs.200/=🎥 ❤️‍🩹𝐌𝐘 𝐏𝐀𝐂𝐊𝐀𝐆𝐄𝐒💯 🍒10 min 1500/ Full body show,bo@bs play,pu$y finge use, Anl finger use, bad sound,hot sound 🍒15 min 2000/ Full body show,bo@bs show,pu$y Toy use, bad sound,hot sound, DANCING, DANCING 💃💃💃💃 🍒20 min 3000 Full body Show, b0@bs play, pu$$y finger, Toy use,Anl Toy , finger use, bad sounds,hot sounds, juice come out 🌻Whats app only📞 0753559433 🏷Payments method 🥰 Genuine Customer Call Me

Live Cam | 2 weeks ago
1K 180
lanka add

කොහොමද සයිස් එක බලන්න බලන්න...

Hi.. 💏I'm Ruwanthi and hot girl 💏 My Age 28 💯Audio verification free🎧&Video verification R...

GENUINE CAM SHOW

AGE 25 FULL NIGHT - UNLIMITED SHOTS SUCKING - LIKING OK රු 4000/- අවු 25 කොලඹ තලවතුගොඩ එරීයා ෆුල් සර්විස් ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4000/- වයස අවුරුදු 25 තාරු 0718777451 COLOMBO - TALAWATHUGODA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 2 SHOTS 4000/- HOTEL ROOM RS 1500/- FULL NIGHT - UNLIMITED SHOTS RS 15000/- WITH ROOM 8.30 Pm to 5.30 Am •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
6K 600
lanka add

ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ග...

AGE 25 FULL NIGHT - UNLIMITED SHOTS SUCKING - LIKING OK රු 4000/- අවු 25 කොලඹ තලවතුගොඩ එරීයා ෆු...

Colombo TALAWATUGODA

🎁Provide you with different perspectives on and relationships 🎥VIDEO CALLS FEELINGS 💃Rayini is here for you 25 years old 🌟Golden Chocolate skin With super hot figure👠 🧣Really like to know good decent guys And Welcome my golden ray 👒I like to provide my valuable service Without any rules and conditions 👡You can handle me as your wish in any packages 💳My packages are.. 🧨Role playing 🧨Boobs showing and playing 🧨Anal Showing and playing Anal plug 🧨 Showing and playing 🧨Fingering and Toys playing 🧨Feet Showing with nail Polish 💅 🧨Foot🦶 jobs 🧨Bathroom sessions 🧨Showering 🧨Golden shower 🔮Those facilities are including all these packages. 10 minutes for Rs1000/= 15 minutes for Rs1500/= 20 minutes for Rs2000/= 30 minutes for Rs3000/= 45 minutes for Rs4500/= 01 hour for. Rs5000/= Special Monthly Package Available 👠Special Wearing Saree and Office Uniform 👮 Free Verification available Genuine guys welcome because I like to meet a decent guy via VIDEO CALLS Will you be a genuine guy you can get amazing offers,. Definitely I'll enjoy with you Don't call beggars and time wasters( definitely I'll block you) Thank you

Live Cam | 2 weeks ago
1K 150
lanka add

🎥 VIDEO CALLS FEELINGS

🎁Provide you with different perspectives on and relationships 🎥VIDEO CALLS FEELINGS 💃Rayin...

Live cam show

HI I'M CHARU 27 YEARS OLD TEENAGE BEAUTIFUL GIRL කඩුවෙල බියගම කැලණිය THIS IS MY REAL PHOTO NO VISIT NO ANAL NO LIP KIS මම මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් Rs 4000/- HOTEL ROOM 0719404170 KADUWELA BIYAGAMA KELANIYA

Full Service | 2 weeks ago
2K 120
lanka add

Rs 4000 FULL SERVICE 27 YEA...

HI I'M CHARU 27 YEARS OLD TEENAGE BEAUTIFUL GIRL කඩුවෙල බියගම කැලණිය THIS IS MY REAL PHOTO...

කඩුවෙල බියගම කැලණිය

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 HI SIR 😍 IM SHIROMI DIAZ 40 YEARS OLD MY SERVICE ARE VERY KINDLY AND FRIENDLY MATURE BBW MILF FOR S&M AND OR ANYTHING EXPECT ANAL ඉතින් කොහොමද 😘 මම ශිරෝමි වයස 40 ඉතාමත් සුහද මිත්‍රශීලී සේවාවක් ලබාගැනිමට ඔබ කැමතිද? රෑ 7 වෙනකම් මීගමුවේ ඉන්නවා අද MY SERVICES ❣️ FULL SERVICE ❣️ FULL BODY MASSAGE Oil or Cream ❣️ GIRL FRIEND EXPERIENCE ❣️ SUCK OK ❣️ BOOB'S SUCK OK ❣️ PUSSY LIKING OK ❣️ ANY POSITION OK ❣️BDSM (Can act Teacher Mother, Nurse, Doctor, Giving Water sport, Please don't ask me for Submissive) FULL SERVICE 1 HOURS 1 SHOTS RS 5500/= WITH ROOM If you finish with in two minutes don't worry I will give you a nice relaxing body massage 💋 no rush very friendly service. I enjoy my job. I'm not after money. I like returning customers. I'm professional at what I'm doing. FULL NIGHT RS 20000/= WITH ROOM SERVICE AVAILABLE FROM 10.00 A.M TO 7.00 P.M CAN OFFER FULL NIGHT & MORE FUN FOR REGULAR CUSTOMERS ☺️ LOCATION ;- MINUWANGODA, SEEDUWA, NEGOMBO CONTACT ;- 0760503842 THANK YOU !

Full Service | 2 weeks ago
5K 180
lanka add

I'm based on Minuwangoda, K...

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 HI SIR 😍 IM SHIROMI DIAZ 40 YEARS OLD MY SERVICE ARE VERY KINDLY AN...

ගම්පහ, මීගමුව, මිනුවන්ගොඩ,...

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️ Hotel room only ☑️ Suck with condom 🚫 No anal 🚫 No visit 🚫 No night ☑️ Parking available හොරණ පානදුර වාද්දුව 📱Please call - 0715705338

Full Service | 2 weeks ago
2K 660
lanka add

HORANA PANADURA WADDUWA NIS...

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️...

හොරණ පානදුර වාද්දුව